ONLINEDATA.CZ
právě je připojeno: 5 návštěvníků  
 autorská práva
 daně
 družstva
 elektronický podpis
 soudní exekutoři
 konkurs a vyrovnání
 myslivost
 občanský zákoník
 občanský soudní řád
 obchodní zákoník
 ochrana osobních
 údajů

 veřejný ochránce práv
 rodina
 silniční zákon
 soudní poplatky
 ochrana spotřebitele
 trestní právo
 veřejné zakázky
 zákoník práce
 živnostenský zákon
 
přidat stránku
do oblíbených

 
napište nám:
kontakt@onlinedata.cz

   
Databáze právních předpisů

  autorská práva nahoru  
 1. 121/2000 Sb.
  Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
  bydlení nahoru  
 1. 78/1991 Sb.
  Výnos federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu
 2. 72/1994 Sb.
  Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
 3. 244/1995 Sb.
  Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
 4. 85/1997 Sb.
  Vyhláška Ministerstva financí ze dne 8. dubna 1997, o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
 5. 148/1997 Sb.
  Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
 6. 137/1998 Sb.
  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998, o obecných technických požadavcích na výstavbu
 7. 211/2000 Sb.
  Zákon ze dne 21. června 2000, o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 8. 481/2000 Sb.
  Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
 9. 494/2000 Sb.
  Nařízení vlády ze dne 18. prosince 2000, o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
 10. 80/2001 Sb.
  Nařízení vlády ze dne 31. ledna 2001, o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
 11. 299/2001 Sb.
  Nařízení vlády ze dne 25. července 2001, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
  daně nahoru  
 1. 531/1990 Sb.
  Zákon o územních finančních orgánech
 2. 563/1991 Sb.
  Zákon o účetnictví
 3. 338/1992 Sb.
  Zákon o dani z nemovitostí
 4. 357/1992 Sb.
  Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 5. 586/1992 Sb.
  Zákon o daních z příjmů
 6. 235/2004 Sb.
  Zákon o dani z přidané hodnoty
 7. 12/1993 Sb.
  Vyhláška Ministerstva financí České republiky ze dne 18.prosince 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 8. 16/1993 Sb.
  Zákon o dani silniční
  družstva nahoru  
 1. 42/1992 Sb.
  Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
  elektronický podpis nahoru  
 1. 227/2000 Sb.
  Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 2. 366/2001 Sb.
  Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. října 2001 o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
  soudní exekutoři nahoru  
 1. 120/2001 Sb.
  Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 2. 330/2001 Sb.
  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
 3. 331/2001 Sb.
  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001, o centrální evidenci exekucí
 4. 418/2001 Sb.
  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001, o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
  konkurs a vyrovnání nahoru  
 1. 182/2006 Sb.
  Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  myslivost nahoru  
 1. 449/2001 Sb.
  Zákon ze dne 27. listopadu 2001, o myslivosti
  občanský zákoník nahoru  
 1. 40/1964 Sb.
  Občanský zákoník
  občanský soudní řád nahoru  
 1. 99/1963 Sb.
  Občanský soudní řád
  obchodní zákoník nahoru  
 1. 513/1991 Sb.
  Obchodní zákoník
  ochrana osobních údajů nahoru  
 1. 101/2000 Sb.
  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  veřejný ochránce práv nahoru  
 1. 349/1999 Sb.
  Zákon o Veřejném ochránci práv
 2. 165/2000 Sb.
  Nařízení vlády ze dne 7. června 2000, o některých opatřeních k provedení zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
  rodina nahoru  
 1. 94/1963 Sb.
  Zákon o rodině
 2. 110/2006 Sb.
  Zákon o životním a existenčním minimu
  silniční zákon nahoru  
 1. 247/2000 Sb.
  Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 2. 361/2000 Sb.
  Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  soudní poplatky nahoru  
 1. 549/1991 Sb.
  Zákon o soudních poplatcích
  ochrana spotřebitele nahoru  
 1. 634/1992 Sb.
  Zákon o ochraně spotřebitele
  trestní právo nahoru  
 1. 140/1961 Sb.
  Trestní zákon
 2. 141/1961 Sb.
  Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
  zadávání veřejných zakázek nahoru  
 1. 40/2004 Sb.
  Zákon o veřejných zakázkách
 2. 41/2004 Sb.
  Zákon ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
  zákoník práce nahoru  
 1. 262/2006 Sb.
  Zákoník práce
  živnostenský zákon nahoru  
 1. 455/1991 Sb.
  Zákon o živnostenském podnikání
 2. 140/2000 Sb.
  Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných


© webmaster e-mail: kontakt@onlinedata.cz